Khách hàng thành công EB3 2022-2023

Gia đình khách hàng N.T.Ngọc Dung – Nhận visa ngày 13/04/2022


Gia đình khách hàng N.D.Trinh – Nhận visa ngày 19/04/2022


Gia đình khách hàng N.M.Anh Thy – Nhận visa ngày 21/04/2022


Gia đình khách hàng L.T.Bích Nga – Nhận visa ngày 01/06/2022


Gia đình khách hàng L.T.Bảo – Nhận visa ngày 28/07/2022


Gia đình khách hàng Nguyễn.T.C – Nhận visa ngày 08/08/2022


Gia đình khách hàng H.T.Nhân – Nhận visa ngày 26/08/2022


Gia đình khách hàng Đ.T.Phương – Nhận visa ngày 03/01/2023


Gia đình khách hàng N.C.Thành – Nhận visa ngày 10/02/2023


Khách hàng L.T.Hồng Ny – Nhận visa ngày 22/02/2023


Gia đình khách hàng N.T.Nhân – Nhận visa ngày 20/03/2023


Gia đình khách hàng L.Đ.Huy – Nhận visa ngày 11/04/2023


Gia đình khách hàng N.T.Kim Tuyến – Nhận visa ngày 24/04/2023


Gia đình khách hàng L.A.Việt – Nhận visa ngày 23/05/2023


Gia đình khách hàng N.H.Phượng – Nhận visa ngày 08/06/2023


Gia đình khách hàng T.H.Thái Châu – Nhận visa ngày 12/06/2023


Gia đình khách hàng N.T.Hải – Nhận visa ngày 10/07/2023


Gia đình khách hàng B.A.T – Nhận visa ngày 14/09/2023


Gia đình khách hàng L.M.Nghi – Nhận visa ngày 15/09/2023


Gia đình khách hàng H.N.Tùng – Nhận visa ngày 25/09/2023


Gia đình khách hàng T.H.Hùng – Nhận visa ngày 05/10/2023


Gia đình khách hàng P.T.Sang – Nhận visa ngày 11/10/2023


Gia đình khách hàng T.N.Phương.T – Nhận visa ngày 11/10/2023


Gia đình khách hàng N.H.Thái – Nhận visa ngày 04/10/2023