Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 USCIS: Hướng dẫn mới về yêu cầu bằng chứng và thông báo ý định từ chối hồ sơ - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

USCIS: Hướng dẫn mới về yêu cầu bằng chứng và thông báo ý định từ chối hồ sơ

Bản ghi nhớ chính sách policy memorandum (PDF, 113 KB) do Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) công bố ngày 13/7/2018, đã cung cấp hướng dẫn mới cho những viên chức có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ của USCIS về việc ra quyết định từ chối đơn xin, đề nghị hoặc yêu cầu của đương đơn mà không cần đưa ra Yêu cầu (bổ sung) Bằng chứng (RFE) hoặc Thông báo ý định từ chối (NOID) khi những bằng chứng yêu cầu ban đầu không được nộp đầy đủ hoặc bằng chứng của hồ sơ không hội đủ điều kiện.

Hướng dẫn mới này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2018 và áp dụng cho tất cả các đơn đề nghị, yêu cầu, ngoại trừ chương trình Hoãn Trục Xuất Người Di Dân Tới Mỹ Lúc Vị Thành Niên (Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA).

Ông Francis Cissna, Giám đốc USCIS cho biết: “Đã từ lâu, hệ thống di trú của chúng ta bị sa lầy vào những tuyên bố phù phiếm hoặc nhân đạo làm cho quá trình xử lý của mọi người bị chậm đi rất nhiều, trong đó có những đương đơn hợp pháp. Thông qua việc thay đổi chính sách đã lỗi thời trong một thời gian dài này, USCIS đang khôi phục toàn bộ quyền quyết định của các nhân viên Di trú trong việc từ chối các hồ sơ không đầy đủ thông tin và điều kiện. Cách làm này giúp ngăn chặn các hồ sơ giả mạo hoặc không đủ điều kiện, đảm bảo nguồn lực của chúng tôi không bị lãng phí đồng thời cải thiện năng lực xử lý hiệu quả và công bằng của USCIS cho lợi ích nhập cư hợp pháp.”

Trước đó, bản ghi nhớ chính sách năm 2013 đã quy định việc cấp RFE và NOID trong trường hợp bằng chứng tại thời điểm nộp hồ sơ không thiết lập đủ điều kiện. Trên thực tế, bản ghi nhớ chính sách này đã hạn chế quyền từ chối hồ sơ của viên chức USCIS khi không có RFE và NOID để từ chối theo luật định, bằng việc quy định RFE chỉ được ban hành khi viên chức đó “không có khả năng” phê duyệt.

Chính sách được quy định trong bản hướng dẫn mới này sẽ khôi phục quyền cho các viên chức để họ có toàn quyền từ chối những đơn xin, kiến nghị và yêu cầu mà không cần phải có RFE hoặc NOID trong những tình huống phù hợp. Chính sách này nhằm ngăn chặn các hồ sơ không phù hợp hoặc không đầy đủ điều kiện được sử dụng làm hồ sơ “giữ chỗ” và khuyến khích người nộp đơn phải siêng năng thu thập và nộp bằng chứng cần thiết.

USCIS sẽ tiếp tục phát hành các quyết định từ chối theo luật định khi thích hợp mà không cần ban hành RFE hoặc NOID khi người nộp đơn, người khởi kiện hoặc người yêu cầu không có cơ sở pháp lý cho quyền lợi/yêu cầu được tìm kiếm hoặc gửi yêu cầu hưởng lợi hoặc cứu trợ theo chương trình đã bị chấm dứt.

Nếu tất cả các bằng chứng ban đầu theo yêu cầu không được nộp cùng với yêu cầu về phúc lợi, USCIS có thể từ chối yêu cầu quyền lợi vì lí do thiếu bằng chứng ban đầu cần thiết. Ví dụ về các hồ sơ có thể bị từ chối mà không gửi RFE hoặc NOID bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Đơn miễn trừ được nộp nhưng có ít hoặc không có bằng chứng hỗ trợ
  • Các trường hợp mà các mẫu đơn theo quy định, quy chế hoặc hướng dẫn được yêu cầu nộp kèm bản gốc hoặc bằng chứng khác chứng minh đủ điều kiện tại thời điểm nộp hồ sơ nhưng đương đơn không thực hiện.

Trích từ nguồn: Sở Di trú Hoa Kỳ

https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-updates-policy-guidance-certain-requests-evidence-and-notices-intent-deny